För vad?

Stiftelsen finansierar vetenskaplig forskning avseende uppfinnandets natur och de olika arbetsmoment som ingår i en uppfinnings utveckling från uppfinnaridén till en praktisk brukbar produkt. Forskningens syfte är att klarlägga svagheter i de innovativa processerna och att ge underlag för ny kunskap om förutsättningar för en snabbare innovationsutveckling.

Forskningsprojekt kan omfatta

Ett allmänt råd är att Du utformar projektförslaget med ett tydligt fokus och med en mycket stark avgränsning av planerad forskningsinsats.

Forskningsprojekt kan ingå som en deluppgift i ett annat projekt vid en institution eller annan part. Resultaten skall kunna nyttjas av olika (samhälls-)organ för ökad stimulans av uppfinnandet till gagn för den teknisk-industriella utvecklingen. Varje projekt som finansieras av SfU ska avslutas med en rapport. Rapporten sänds till SfUs kansli (som RTF, Word eller PDF).


Exempel på projekt –som SfU vill stödja

Under menyns Dessa har fått finner Du en lista över projekt som beviljats medel ur Romanusfonden. Där kan du se vilka typer av arbeten som tidigare bedömts som intressanta för stiftelsen att stödja.


Här är fler förslag med exempel på tänkbara projekt som SfU skulle kunna stödja. Vi hoppas att listan kan fungera som vägledning till vårt intresseområde: