Romanusfonden

SfU - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet


Välkommen   Harald Romanus    Vem kan söka     För vad

Hur gör jag?        Dessa har fått       Kontakt och styrelse

Samarbetet Romanusfonden - Skapa

För vad?


Stiftelsen finansierar vetenskaplig forskning avseende uppfinnandets natur och de olika arbetsmoment som ingår i en uppfinnings utveckling från uppfinnaridén till en praktisk brukbar produkt. Forskningens syfte är att klarlägga svagheter i de innovativa processerna och att ge underlag för ny kunskap om förutsättningar för en snabbare innovationsutveckling, samt att ge samhället incitament att gynna uppfinnandet.


Forskningsprojekt kan omfatta
Ett allmänt råd är att Du utformar projektförslaget med ett tydligt fokus och med en mycket stark avgränsning av planerad forskningsinsats.


Forskningsprojekt kan ingå som en deluppgift i ett annat projekt vid en institution eller annan part. Resultaten skall kunna nyttjas av olika (samhälls-)organ för ökad stimulans av uppfinnandet till gagn för den teknisk-industriella utvecklingen. Varje projekt som finansieras av SfU ska avslutas med en rapport. Rapporten sänds till SfUs kansli (som RTF, Word eller pdf).


Exempel på projekt –som SFU kan stödja


Under menyns Dessa har fått finner Du en lista över projekt som beviljats medel ur Romanusfonden. Där kan du se vilka typer av arbeten som tidigare bedömts som intressanta för stiftelsen att stödja.

Här är fler förslag med exempel på tänkbara projekt som SfU skulle kunna stödja. Vi hoppas att listan kan fungera som vägledning till vårt intresseområde: 


Patentets roll och utformning 

Andra former av immateriellt skydd 

Intressanta patentfall eller innovationsfall 

Utbildning i uppfinnandet 

Betydande uppfinnare och deras historia 

Effekten av uppfinnartävlingar 

Innovationsprocessen i små företag 

Uppfinningarnas roll i det svenska näringslivet 

Utformning av servicefunktioner för uppfinnare 

Statens stöd till uppfinnare 

Var kommer egentligen uppfinnaridéer ifrån?

Uppfinnare och riskkapital 

Miljöns respektive arvets roll för framstående uppfinnarverksamhet 

Åtgärder för att förbättra uppfinnarklimatet 

Underrepresenterade uppfinnare (kvinnor, nya svenskar, ungdomar)

Samspel marknad - uppfinning - innovation 

Finansiering av uppfinningar

Uppfinnares samverkan i föreningar 

Uppfinnarens familjesituation