Romanusfonden

SfU - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet


Välkommen   Harald Romanus    Vem kan söka     För vad

Hur gör jag?        Dessa har fått       Kontakt och styrelse

Samarbetet Romanusfonden - Skapa

NYTT 

Romanusfonden har inlett ett samarbete med Stiftelsen Skapa om… 

Skapa-kommunikationspris till minne av Harald Romanus


Romanusfonden har ingått ett samarbete med Stiftelsen Skapa, vilket lanseras för första gången under 2024.


Bakgrund och utgångspunkter


En diskussion har pågått en längre tid inom Romanusfondens styrelse om en förändring i Romanusfondens verksamhet. Pandemin under åren 2019-2022 medförde också en nedgång i verksamheten vilket möjliggjorde en mer förutsättningslös diskussion om möjlig utveckling.  


En lös tanke hos en av styrelseledamöterna om ”någon samverkan med Skapa-stiftelsen” föranledde att en första kontakt med Stiftelsen Skapa togs i början av 2023. Förhandlingarna under 2023 skedde sedan på ledningsnivå i de båda stiftelserna och resulterade i ett samarbetsavtal mellan Stiftelsen Skapa och Romanusfonden som tecknades den 9 november 2023.


Varför denna nyordning från Romanusfonden?


Sedan starten 1987 har Romanusfonden finansierat forsknings- och utredningsarbete rörande uppfinnarverksamhet med det yttersta syftet att föra fram information till politiska makthavare så att de i större utsträckning skulle främja uppfinnarverksamheten till gagn för den teknisk-industriella utvecklingen i samhället.


Några större framgångar har inte kunnat noteras beroende på att det är svårt att nå fram med information till berörda beslutsfattare. Romanusfonden byter därför strategi och samarbetet med Stiftelsen Skapa möjliggör denna förändring för Romanusfonden. Denna nya strategi innebär att information till makthavare blir mer satt i fokus. Stiftelsen Skapa kommer inför ett nytt årligt Skapa-pris,  Skapa-kommunikationspris till minne av Harald Romanus.


Skapa-kommunikationspris riktar sig till journalister, författare, akademiker, forskare och engagerade personer som självständigt har valt att beskriva en utveckling eller händelse relaterad till uppfinnare eller uppfinningar och som berör samhället på olika sätt, samt att driva dessa frågor genom publicering med syftet att öka och sprida kunskapen i samhället samt därigenom skapa utveckling, utmaning eller debatt. Spridningen kan ske genom publicering av bok, nyhetsbrev, debattinlägg mm. Även inslag i rikstäckande radio och TV, samt poddar kan ingå. Undantagsvis kan även publikationer i sociala medier inräknas.


Det yttersta syftet är att stimulera nationella och regionala makthavare att förbättra villkoren för uppfinnandet och uppfinnare i Sverige.  Priset - som är på 100 000 kr - är nationellt och delas ut på SKAPA Innovationsmingel för första gången hösten 2024.


Information om Skapa-kommunikationspris till minne av Harald Romanus


Stiftelsen Skapa har på sin hemsida också ansökningsformulär till Skapa Kommunikationspris samt ansökningsformulär.