Romanusfonden

SfU - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet


Välkommen   Harald Romanus    Vem kan söka     För vad

Hur gör jag?        Dessa har fått       Kontakt och styrelse

Samarbetet Romanusfonden - Skapa

Stiftelsens stadgar

Stadga för SfU


Stiftelsen för Främjande av Uppfinnarverksamhet.

Dessa stadgar fastställdes den 25 januari 1989 och reviderades den 8 mars 1994.


Stiftelsens benämning är Stiftelsen för Främjande av Uppfinnarverksamhet.


§2

Stiftelsens ändamål är att stödja forsknings- och utredningsarbete i frågor som berör uppfinnarverksamheten i avsikt att främja sådana åtgärder från samhället, som avser att stimulera uppfinnarverksamhet såsom ett led i den teknisk-industriella utvecklingen. Ändamålet skall fullföljas genom att anslag lämnas till vetenskaplig forskning avseende uppfinnandets natur och de olika arbetsmoment som ingår i en uppfinnings utveckling från uppfinnaridén till en praktisk brukbar produkt. Ett sådant studium bör leda till större effektivitet och därigenom ge snabbare och värdefullare resultat


§3

Stiftelsens verksamhet skall handhas av en styrelse med säte i Stockholm. Om styrelsen skulle finna så önskvärt med hänsyn till verksamhetens praktiska bedrivande, kan den besluta att flytta styrelsens säte till annan ort


§4

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter. Den utser och entledigar ledamöter och beslutar om ändring av deras antal. Samtliga ledamöter skall vara svenska medborgare. Inom rimlig tid efter inträdet i styrelsen bör varje ledamot till stiftelsens sekretariat överlämna ett kuvert, i vilken ledamoten nominerar sin efterträdare. Detta kuvert kan ledamoten när som helst byta ut eller återkalla. Vid utseende av efterträdare till ledamoten skall styrelsen utse den nominerade, såvida inte samtliga styrelseledamöter utom den avgående motsätter sig detta. Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande. Vid olika röstetal äger den vid styrelsesammanträdet fungerande ordföranden utslagsröst. Styrelsebeslut kan även fattas genom cirkulärskrivelse till ledamöter


Styrelsen skall utarbeta en arbetsordning för verksamheten  

Styrelseledamöter uppbär ingen arvode


§5

Stiftelsens medel skall förvaltas av bank i Stockholm eller likvärdig institution


§6

Stiftelsen skall revideras av samma auktoriserade revisor som anlitas av Svenska 

 Uppfinnareföreningen eller, om detta inte är möjligt, av annan auktoriserad revisor utsedd av styrelsen

Revisionsberättelsen skall avlämnas till samtliga styrelseledamöter


§7

Om styrelsen finner det ändamålsenligt med hänsyn till en effektivisering av stiftelsens verksamhet, kan den besluta att sammanslå stiftelsen med annan stiftelse eller fond med principiellt samma inriktning på vetenskaplig forskning som stiftelsen har enligt § 2. Beslutet skall vara enhälligt


§8

Om styrelsen finner att stiftelsens verksamhet icke längre är meningsfull, kan den besluta att avveckla stiftelsen. Beslutet skall vara enhälligt. Stiftelsens samtliga tillgångar skall därvid tillföras Svenska Uppfinnareföreningens Silverfond.


§9

Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen om tillsyn över stiftelser av 

den 24 maj 1929