Romanusfonden

SfU - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet


Välkommen   Harald Romanus    Vem kan söka     För vad

Hur gör jag?        Dessa har fått       Kontakt och styrelse

Samarbetet Romanusfonden - Skapa

Vem kan söka


I stadgan finns inga direkta direktiv om vem som kan söka medel från stiftelsen.

Sökande kan vara enskild person, institution eller liknande som bedriver verksamhet inom det innovativa området.


Stadgan anger att projekten skall avse vetenskaplig forskning eller utredning. Samtidigt har styrelsen ofta konstaterat att den främsta kompetensen för projekt, som passar för finansiering från SfU, finns hos personer med bred egen erfarenhet från uppfinnarområdet. Personer med egen relevant erfarenhet av uppfinnarområdet har lättare att genomföra vettiga projekt med de små medel som stiftelsen förfogar över. Startsträckan för projektet blir mycket kortare och behovet av handledning blir också betydligt mindre.


Hur mycket?


På årsbasis kan SfU anslå sammanlagt ca 100 000 kr till olika projekt. Normalt har anslagsbeloppen legat mellan 10 000 och 50 000 kr per projekt. Stiftelsens medel kan även användas som komplettering av annan finansiering till projekt.